ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN LIVING CONCEPTS BV

Artikel 1 - Algemeen

De algemene voorwaarden van de vennootschap Living Concepts BV maken integraal deel uit van de overeenkomst en dit met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de koper (verder vermeld als u), zelfs indien deze na de voorwaarden van Living Concepts BV nog worden medegedeeld. Ze zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, verkopen, leveringen, diensten, overeenkomsten en alle daarmee samenhangende activiteiten van Living Concepts BV. In deze voorwaarden omvatten producten goederen en diensten.

Ieder begin van uitvoering geldt in ieder geval als aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Behalve in geval van een uitdrukkelijk door onze vennootschap aanvaarde afwijking, schriftelijk door de zaakvoerder, moeten deze algemene contractuele voorwaarden zonder voorbehoud, zelfs bij tegenstrijdigheid, voorrang krijgen op uw voorwaarden.

Artikel 2 - Offertes & Orders

Living Concepts BV bezorgt u vrijblijvend een offerte. Tenzij andersluidend beding is de geldigheidsduur van onze offertes 3 maanden. Volgend op een offerte kan u alleen schriftelijk bestellen of een order plaatsen met een “Voor akkoord” en handtekening op de verkregen offerte. Een door u geplaatst order is onherroepelijk.

Elke bestelling die vanwege ons niet het voorwerp heeft uitgemaakt van een schriftelijke offerte is slechts bindend indien ze schriftelijk is bevestigd door Living Concepts BV.

Brochures, prijslijsten en aanverwante informatie hebben nooit de waarde van een bindend aanbod, maar zijn louter vrijblijvende mededelingen van inlichtingen. Stalen, afmetingen, tinten en gewichten zijn benaderend en geven slechts een ruwe voorstelling van de eigenschappen van het materiaal.

Artikel 3 - Levering

Behoudens andersluidend beding verzorgt Living Concepts BV de levering. De leveringstermijn gaat in per datum van onze schriftelijke bevestiging van het order. Is betaling vooraf of aanbetaling overeengekomen, dan gaat de leveringstermijn in na ontvangst van de gehele (aan)betaling.

De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend, tenzij dit uitdrukkelijk overeengekomen werd. Vertraging in de uitvoering kan desalniettemin nooit aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Living Concepts BV heeft de keuze van de wijze van transport van de te leveren producten. Het risico ten aanzien van de producten gaat over op u op het moment van levering aan u of (bij) een door u ingeschakelde derde partij. Living Concepts BV is gerechtigd om af te leveren in fasen, daar bijvoorbeeld niet alle producten uit eenzelfde productie-eenheid komen. U heeft steevast afnameplicht.

U zal er steevast voor zorgen dat de overeengekomen plaats van levering bereikbaar en begaanbaar is voor een vrachtwagen. Indien dit niet het geval is, komen het risico en eventuele extra kosten voor uw rekening. Is een vorkheftruck nodig op de plaats van levering, dan zal Living Concepts BV u dit communiceren op de offerte. Is er op de dag van levering geen vorkheftruck, dan rekent Living Concepts BV extra kosten aan voor lokale stockage, extra handling en herlevering op de dag dat u de goederen wel met vorkheftruck kan ontvangen.

Dat goederen franco afgeleverd worden door Living Concepts BV, hangt o.a. af van de ordergrootte en de gewenste leverdatum. Living Concepts BV hanteert een franco levering voor bestellingen met een nettowaarde van minstens 1.870 euro, voor goederen in 1 ondertekend order. Zelfs als uw order de nettowaarde van 1.870 euro overschrijdt, blijven:
1) Spoedtransporten enkel mogelijk mits een supplement.
2) Transportkosten mogelijk op volumineuze goederen, zijnde goederen die als eenzelfde geheel de grootte van 1 laadmeter overschrijden.

De koper blijft aansprakelijk voor de goede ontvangst van de goederen volgens de gemaakte schriftelijke afspraken, die in de 48u tot 12u voor levering gecommuniceerd werden door Living Concepts BV. De verkoper heeft qua tijdstip, dag en uur, van levering geen gebonden aansprakelijkheid. Indien de afspraken door u, als koper, niet opgevolgd worden, naar timing en uitvoering inzake ontvangst, zal Living Concepts BV extra kosten aanrekenen.

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en de intresten, zelfs indien zij werden geïncorpereerd of gewijzigd.

Artikel 4 - Prijzen & Betaling

Onze prijzen worden opgegeven in EURO en zijn steeds exclusief BTW. Elke verhoging van het BTW-tarief of van een andere belasting van welke aard ook tussen de bestelling en de uitvoering zal ten laste van de koper vallen.

Onze facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van Living Concepts BV en dit ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Een regeling korting contant is niet van toepassing.

Bij gebreke aan betaling binnen de voorziene betalingstermijn wordt ze van rechtswege, en zonder dat er een ingebrekestelling vereist is, verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % met een minimum van 125,00 € ten titel van schadebeding voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd alle andere relevante invorderingskosten.

Bij niet-betaling op de vervaldag, om welke reden dan ook of bij het niet in ontvangst nemen van correct en onbeschadigd geleverde goederen, behoudt Living Concepts BV het recht voor om de uitvoering van alle lopende bestellingen te schorsen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

De betaling dient te geschieden op het door Living Concepts BV kenbaar gemaakt rekeningnummer, zoals duidelijk vermeld op de door de vennootschap aan u opgemaakte factuur.

Artikel 5 - Klachten & Aansprakelijkheid

Klachten betreffende de geleverde goederen kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Living Concepts BV toekomen binnen de 72 uren na levering. De goederen worden geacht na deze periode te zijn aanvaard. Deze aanvaarding dekt alle zichtbare gebreken, d.i. alle gebreken die de koper had kunnen vaststellen door een aandachtige en ernstige controle, en in het bijzonder de gebreken betreffende de functionering en de kenmerken van de geleverde goederen.

Verborgen gebreken kunnen slechts aanleiding geven tot vergoeding indien zij binnen de acht dagen na de vaststelling ervan gemeld worden aan Living Concepts BV, per aangetekend schrijven en dit moet gemotiveerd zijn.

Geldigheid van bovenstaande bepalingen: De goederen mogen niet verwerkt of behandeld zijn.

Bij vastgestelde gebreken is Living Concepts BV niet aansprakelijk voor indirecte schade en dit in welke vorm dan ook, zoals bijvoorbeeld vertragingsschade. Tevens is deze niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij de koper of bij zijn ondergeschikten en ingeschakelde derde partijen.

Onze goederen dienen steeds geïnstalleerd te worden volgens de laatst geldende plaatsingsvoorschriften, van aard kunnen deze geschreven zijn in woord en beeld of terugvallen op videobeelden. Bij afwijkende toepassingen, andere randvoorwaarden of twijfel naar uitvoering dient Living Concepts BV voorafgaandelijk om advies gevraagd te worden.

U dient zelf te verifiëren of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en voldoet aan de eisen die gesteld worden. Bij twijfel dient u het gebruik voor te leggen aan Living Concepts BV, de vennootschap zal u een schriftelijk antwoord formuleren.

Artikel 6 - Ontbinding

Living Concepts BV is in ieder geval gerechtigd de verkoop te ontbinden door eenvoudig aangetekend kennisgeving aan de koper, indien deze één van zijn contractuele verbintenissen niet nakomt, onder meer indien de koper nalaat de goederen in ontvangst te nemen of indien blijkt dat hij één van zijn verplichtingen niet of hoogstwaarschijnlijk niet zal nakomen, zelfs indien deze verplichting nog niet eisbaar is.

Bij ontbinding van de koop zal de koper Living Concepts BV een schadevergoeding verschuldigd zijn gelijk aan 20 % van de koopprijs.

Artikel 7 - Overmacht & aansprakelijkheid

Van rechtswege bevrijdt elk geval van overmacht of toeval, tijdelijk of definitief, Living Concepts BV van om het even welke verbintenis. U kan als koper, evenals uw mogelijke klant, geen aanspraak maken op een schadevergoeding. In welke vorm of hoedanigheid dan ook. In het geval dat Living Concepts BV afhankelijk is van leveringen van derden, zijn voormelde bepalingen eveneens van toepassing. Bijvoorbeeld in geval van overmacht of toeval in hoofde van de leverancier van Living Concepts BV, waardoor de leveringen vertraging zouden oplopen. Worden onder meer als gevallen van overmacht beschouwd: ongevallen, materieelbreuk, uitzonderlijke verkeershinder, brand, uitzonderlijke (klimatologische) toestanden zoals sneeuw, werkstakingen of lock-outs, enz.

Artikel 8 - Geldigheid & Toepasselijk recht

Nietigheid van één van de bepalingen van de huidige overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement Brussel, waarin de maatschappelijke zetel van Living Concepts BV gelegen is. Het Belgisch recht is van toepassing.

Laatste update: 14 december 2019.